Ordlista

B

Brinevätska
Brinevätskan (kollektorvätskan) består av en blandning av vatten och etanol eller etylenglykol. Etanolen/etylenglykolen utgör ca 1/3 av den totala vätskevolymen och förhindrar att brinevätskan fryser.

C

COP (Coefficient Of Performance)
Ett mått på värmepumpens effektivitet, kallas även verkningsgrad. Anger förhållandet mellan avgiven och tillförd energi.

D

Driftfall
En ögonblicksbild av hur värmepumpen arbetar där alla driftsparametrar är givna.

E

Effektbehov
Det antal kilowatt – kW – som behövs för att värma ett hus (och producera varmvatten till det) årets kallaste dag.

Energibehov
Det antal kilowattimmar – kWh – som går åt för att förse ditt hus med värme och varmvatten under ett år. Till detta tillkommer hushållsel, det vill säga glödlampor, spis, ugn, tvättmaskin, diskmaskin, dator, TV, bastu med mera.

Effektvakt
Utrustning som övervakar och styr totala strömförbrukningen i ett hus för att förhindra att säkringarna går.

Elpatron
Förenklat uttryckt en elektrisk doppvärmare vars metallslingor värmer upp pannvattnet.

Energimyndigheten
Statlig myndighet som arbetar för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.

F

Fläktkonvektor
Kallas även fläktelement. Radiator/element med inbyggd fläkt – kan avge både värme och kyla.

Frånluftsmodul
Enhet som kopplas samman värmepumpen; återvinner värme från husets frånluft och ökar värmepumpens effektivitet.

Frånluftsvärmepump
En frånluftsvärmepump återvinner energi ur husets ventilationsluft och återför den till värmesystemet. Uppgiften för frånluftsvärmepumpen är att ta tillvara husets förbrukade luft. Den kan göra besparingsinsatser, men är inte någon huvudförsörjare av värme och varmvatten.

H

HGW (Hot Gas Water heater)
HGW är en unik, patentsökt metod för varmvattenberedning utvecklad av Thermia. Den ger högre årsverkningsgrad i kombination med oöverträffad varmvattenkomfort. HGW-tekniken lanserades med Thermia Diplomat Optimum G2 och finns nu på Thermia Diplomat Optimum G3 och Thermia Inverter.

I

Inverterteknik innebär att kompressorn i en värmepump är varvtalsstyrd, till skillnad mot en traditionell kompressor som bara kan köras med en fast hastighet. På det här sättet kan kompressorn jobba mycket effektivt oavsett hur stort eller litet värmebehovet är i huset. En traditionell kompressor däremot kan bara köras med en fast hastighet. Det innebär att regleringen med denna kompressor görs genom att den slås av och på, utifrån aktuellt behov.

K

Kollektorslinga
Slingan som används för att hämta energi från omgivningen. Till exempel berg, mark eller sjö.

Kompressor
En kompressor är en maskin som komprimerar exempelvis luft. I värmepumpen används den till att öka trycket på det gasformiga köldmediet, som då värms upp.

Kondensering
Se reglerutrustning.

Kretsloppsprincipen
Det som utvinns ur naturen ska på ett uthålligt sätt kunna användas, återanvändas, återvinnas eller slutligt omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning och med minimal påverkan på naturen.

Köldmedium
Det ämne som används för att transportera värme från den kalla sidan av värmepumpen till den varma. I värmepumpar används nu för tiden köldmedier som inte bryter ned ozon.

L

Luft/luftvärmepump
En luft-/luftvärmepump utvinner energi från utomhusluften (luftvärme) för att sedan direkt sprida den inomhus med hjälp av en fläkt. Ingen huvudförsörjare av energi och kan ej producera varmvatten.

Luft/vattenvärmepump
En luft/vattenvärmepump tar tillvara energin i utomhusluften (luftvärme) för att sedan överföra värmen inomhus genom vattenburna element eller vattenburen golvvärme. Hit hör Thermia Atria Optimum.

O

Online
Tillbehöret Thermia Online gör det möjligt att styra och övervaka värmepumpsystemet på distans via en dator, telefon eller surfplatta (fungerar både med Android och iPhone/iPad). Om något fel skulle uppstå, får du larm via SMS eller e-post. Programmet ger även värmepumpsinstallatören möjlighet att utföra viss service på distans.

R

Radiatorer
Element som ger i från sig värme.

Reglerutrustning
Reglerutrustningens roll är att styra ett värmepumpssystem mot bästa möjliga driftekonomi och inomhusklimat. Ett reglersystem med flytande kondensering ser till att det inte produceras mer värme än vad som behövs för att hålla den önskade inomhustemperaturen. Värmetillförseln regleras nämligen redan vid källan i stället för vid radiatorerna (elementens termostater). Ett system med fast kondensering gör att värmepumpen alltid går med maximal temperatur och följaktligen producerar värme i onödan.

S

Scrollkompressor
Scroll är det amerikanska ordet för spiral. Den ersätter en konventionell kompressors kolv med en spiralformad kanal mellan två metallhalvor. Spiralens roll att komprimera köldmediegasen på ett effektivt sätt. Ju mer verkningsfull kompressionen blir desto effektivare blir värmepumpen. En scrollkompressor har endast ett fåtal rörliga delar vilket ger stora fördelar när det gäller effektivitet, ljudnivå och hållbarhet.

Solenergi
Energi som sänds ut från solen i form av strålning. Exempel på tekniker för att ta tillvara på denna energi är värmepumpar och solfångare.

T

Tappvarmvatten
Varmvatten som används för t.ex. dusch, tvätt och hushåll.

TWS (Tap Water Stratificator)
En av Thermia utvecklad teknik som innebär att varmvattnet i beredaren skiktas så att värmen kan tas till vara på effektivast möjliga sätt. Ordet stratificator betyder ungefär indelning i skikt. Uppvärmningen av vattnet i beredaren riktas så att en zon – det översta skiktet – blir varmare än de övriga. Det är från denna zon varmvattnet lämnar beredaren. Skulle samma energimängd fördelas på hela vattenvolymen skulle den bara bli ljummen.

V

Varvtalsstyrd cirkulationspump
För att en värmepump ska göra en så bra prestation som möjligt krävs optimala förutsättningar både i värmesystemet och köldbäraren. Temperaturen mellan framledningsvatten och returvatten ska vara konstant inom intervallet 7-10°C. För köldbäraren gäller en differens på 3°C mellan in- och utledning. Annars försämras både verkningsgrad och kostnadsbesparingar. Genom att varvtalsstyra cirkulationspumpen kan dessa ideallägen behållas. Reglerutrustningen känner av om balansen håller på att rubbas. Vid behov ökas eller minskas farten på cirkulationspumparna.

Värmeväxlare
Anordning i vilken redan uppvärmd gas eller vätska hjälper till att värma upp ny gas eller vätska. Rollen för en värmeväxlare är med andra ord att föra över värme.

Vätska/vattenvärmepump
En vätska/vattenvärmepump hämtar energin utomhus med hjälp av en vätskeslinga (bergvärme, mark/jordvärme och sjövärme). Inomhus sprider den värmen genom vattenburna element eller vattenburen golvvärme.

Å

Årsverkningsgrad
Det genomsnittliga förhållandet mellan utnyttjad och tillförd energi under en jämförelseperiod av ett år. (Jämför begreppet COP.) Årsverkningsgraden berör både värme och varmvatten.

Åseda

Småländsk tätort i Uppvidinge kommun i Kronobergs län. Tidigare järnvägsknutpunkt, centralt placerad med närhet till Växjö, Alvesta, Vetlanda, Braås, Lenhovda, Nybro, Högsby, Hultsfred. Nu ett modernt samhälle med ett levande näringsliv. Sedan 1939 säte för Åseda Värme & Sanitet, ledande på värmepumpar i Småland.