Före köp

Vanliga frågor, före köp

Utvärdering av nuvarande värmesystem

Har du oljepanna, elvärme, fjärrvärme, ved- eller pelletseldning i dag? Hur fungerar det när det gäller bekvämlighet, effektivitet och kostnader? Är du trött på höga elräkningar, en skrymmande oljepanna som krånglar eller arbetskrävande vedhuggning? En rätt genomförd värmepumpsinstallation ska ge dig trygghet, bekvämlighet och bra totalekonomi.

Hur gammalt är ditt nuvarande värmesystem? Hur många år har det kvar innan det behöver bytas ut? Hur effektivt är systemet i dag? Detta frågeknippe hör ihop. Till exempel kan det vara tveksamt att använda ett ineffektivt värmesystem även om det rent tekniskt kommer att hålla ett par år till.

Hur mycket plats tar ditt nuvarande värmesystem?

Till exempel tar en panna med oljetank stor plats. En värmepump får plats på en golvyta som är mindre än en halv kvadratmeter. Här kanske du kan frigöra en yta för något trevligt, till exempel en hobby.

Vilka effekter ger pellets och fjärrvärme för miljön och din ekonomi? Pellets framställs som ett billigt alternativ men följer normalt prisutvecklingen för olja. Produktionen av pellets kräver relativt mycket energi vilket ofta glöms bort när man hävdar att det är ett miljövänligt alternativ. Den som väljer fjärrvärme får oftast långa avtal med en leverantör och kan inte påverka kostnadsutvecklingen.

Nuvarande energikostnad

Aktuell energikostnad? Huvudanledningen för de allra flesta som byter till värmepump är att de nuvarande uppvärmningskostnaderna är för höga. Ta fram en kostnadsbild för åtminstone det senaste året. Gör gärna en ännu längre tillbakablick, så att till exempel inte en ovanligt mild, eller kall, vinter ger ett missvisande värde.

Huset

För att skapa en optimalt dimensionerad värmepumpslösning är det viktigt att den tilltänkte leverantören får svar på följande frågor:

  • Ett- eller tvåvåningshus, källare, vind?
  • Kvadratmeteryta?
  • Speciella förutsättningar? Till exempel ett ateljérum med extrem takhöjd.
  • Utbyggnadsplaner? I så fall är det viktigt att se till att en eventuell installation inte blockerar en framtida utbyggnad. Har du en swimmingpool, eller planer på en, kan du förstås även värma den med en värmepump.

Tomten och marken

Hur stor är din tomt? Vill du ha en värmepumpslösning baserad på markvärme behöver tomten vara tillräckligt stor för att den långa slangen ska kunna placeras i jorden på rätt sätt.

Hur ser markförhållandena ut? Berggrundens karaktär och jorddjupet (avstånd till berget) kan påverka priset för borrningen.

Hur är tillgängligheten? Är det till exempel enkelt att komma fram för att borra? Om du är inne på en luftvärmelösning – se till att det finns en lämplig plats utanför huset för placering av luftvärmepumpens utomhusdel.

Finns det grannar som har borrat för bergvärme tidigare? Fråga dem! Och du, det är bara en myt att värmen inte räcker om många grannar redan har borrat. Om något hus i närheten har bergvärme, eller om det behövs mer än ett borrhål, är det lämpligt att avstånden mellan borrhålen är cirka tjugo meter. Då riskerar de inte att inverka negativt på varandra. Ligger flera hus som har bergvärme väldigt nära varandra, kompenserar man hålens närhet genom att borra djupare hål.

Hur djupt måste man borra? Det som avgör borrhålsdjupet är värmepumpens storlek (effekt), husets energi- och effektbehov, berggrundens mineralsammansättning (värmeledningsförmågan). Spekulationer om borrdjup som inte grundar sig på riktiga fakta innebär chanstagningar.

Värme- och varmvattenbehov

Vilket energibehov har huset? Hur många bor i huset? Finns det till exempel tonårsbarn som förbrukar mycket varmvatten eller äldre människor som vill ha en extra hög inomhustemperatur? Här gäller det att anpassa värmepumpens storlek efter husets behov.

När det gäller varmvatten finns det värmepumpar som är speciellt utvecklade för att producera extra mycket.

Hur påverkas varmvattenproduktionen av en hög årsverkningsgrad? Eftersom varmvattenproduktionen står för en allt större andel av husets energibehov, är det viktigt att varmvattnet produceras med en så hög årsverkningsgrad som möjligt. Samtidigt är det viktigt med snabb återladdning av varmvattenberedaren eftersom det säkerställer varmvattenkomforten.

Förväntade besparingar

Hur mycket kan mina uppvärmningskostnader sänkas? En effektiv värmepumpsinstallation kan sänka uppvärmningskostnaderna med mer än tre fjärdedelar. Det är många faktorer som påverkar effekten. Några exempel är husets beskaffenhet, värmepumpens och värmesystemets dimensionering och förmåga samt förstås utomhustemperaturen.

Allmänt gäller att ju mer energi ditt hus förbrukar desto lönsammare blir en värmepumpsinvestering

Viktigt för framtida besparingar är förstås prisutvecklingen på de energislag ditt hus använder sig av i dag – till exempel el och olja.

Hur lång tid tar det innan du har tjänat in investeringskostnaden? Här finns inget allmänt svar. Det beror på hur stora dina nuvarande uppvärmningskostnader är jämfört med de besparingar du kommer att göra. Här hjälper återförsäljaren dig gärna att göra en kalkyl.

Vilken typ av värmeutvinningsprincip bör du välja?

De olika metoderna för att utvinna energi med en värmepump finns beskrivna i ett separat avsnitt (se sid 12-13). Här beskriver vi kortfattat karaktärsdragen.

Bergvärme är vanligast och ger en mycket stabil värmekälla. Här borras ett eller flera hål ner i berget. En fördel med denna metod är att den kräver minimala ingrepp i din trädgård.

Markvärme innebär att en slang läggs i en slinga på ungefär en meters djup på din tomt. Med denna metod slipper du borra. Å andra sidan måste du gräva upp en stor del av din tomt, som dessutom måste vara förhållandevis stor.

En tumregel är att grävningskostnaden är ungefär hälften av vad borrningskostnaden är för bergvärme.

Sjövärme är ett alternativ för dig med hus nära en sjö eller annat vattendrag. En slang placeras på botten med hjälp av tyngder. Du slipper att borra hål. Ett riktmärke är att nedsänkningskostnaden är ungefär hälften av vad borrningskostnaden är för bergvärme.

Luftvärme är den värmeutvinningsmetod som ger den enklaste installationen eftersom det varken krävs borrning eller utplacering av slangar. När det är riktigt kallt ute kan denna lösning dock innebära att verkningsgraden sänks.

Dimensionering

Detta är en mycket viktig fas i samband med en värmepumpsinstallation. Värmepumpssystemet ska: a) Värma just ditt hus på ett lönsamt sätt under hela året. b) Hantera även de allra kallaste dagarna under ett år. En större värmepump ger en högre investeringskostnad, men en lägre driftkostnad. På samma sätt ger en för liten värmepump en lägre investeringskostnad, men högre driftkostnader. En korrekt dimensionering ger därför en optimal balans mellan investering och driftskostnad.

Hur jämför du konkurrerande värmepumpars utlovade prestanda?

Verkningsgraden (COP = Coefficient Of Performance) är ett begrepp som används för att beskriva hur mycket värme som värmepumpen klarar av att leverera i förhållande till hur mycket el som går åt för att utvinna den. Om en viss värmepump till exempel har verkningsgraden 3 betyder det att den kan producera tre gånger så mycket värmeenergi som den tillförda elenergin. En insats av 1 kilowatt el resulterar i 3 kilowatt värmeenergi. Den utvunna energin utgör då alltså två tredjedelar.

Men det är inte hela sanningen, verkningsgraden är nämligen inte konstant. Den varierar med yttertemperaturen, eller rättare sagt med skillnaden mellan ute- och innetemperaturen. Tumregeln är att ju större skillnad, det vill säga kallare ute, desto lägre blir verkningsgraden.

När du jämför verkningsgraden hos olika värmepumpar bör du alltså tänka på att vissa leverantörer endast redovisar verkningsgraden vid ett specifikt driftfall, till exempel 0°C/35°C. Just detta driftfall innebär att inkommande brine håller 0°C och att värmepumpen ger 35°C ut till värmesystemet. Ofta räknas heller inte anläggningens cirkulationspumpar in i denna verkningsgrad. Med andra ord ett rätt ointressant driftfall för dig som konsument.

Betydligt intressantare är att veta vilken verkningsgrad en värmepump uppnår i genomsnitt under ett helt år; vinter som vår; dag som natt. Det värdet kallas årsverkningsgrad. Och här kan skillnaden mellan olika värmepumpsfabrikat ofta vara mycket stor.

När det gäller luftvärmepumpar är marknaden rätt snårig. Ofta är prisskillnaderna mycket stora vilket avspeglar sig i funktion och prestanda. Var noga med att kontrollera hur effektiv luftvärmepumpen är när det är kallt ute. En bra värmepump ska klara av att utvinna värme ur luften ner till en temperaturer under –15°C.

Ett sätt att bedöma livslängden för olika fabrikat är att titta på försäkringsbolagens skadestatistik. Den finns på webbplatsen www.folksam.se. Skriv ordet värmepumpar i sökfunktionen.

Buller

En bra värmepump ska inte väsnas så att den stör omgivningen. De flesta människor störs normalt inte av värmepumpsljudet. Har du möjlighet att provlyssna en installerad anläggning så gör gärna det.

Distansstyrning

Vissa värmepumpar går att distansstyra genom ett online-tillbehör. Via internet kan du då exempelvis höja värmen i det egna huset innan du kommer hem efter att ha varit bortrest.

Komfortkyla

Varma somrar kan det vara skönt att skapa svalka inomhus. Många värmepumpar kan med hjälp av ett extra tillbehör lösa detta åt dig, till en betydligt lägre kostnad än traditionell luftkonditionering. Komfortkyla kan användas i alla värmepumpslösningar förutom luftvärme och kan ges i två steg:

Passiv kyla

Genom att cirkulera den svala vätska som finns i slingan skapas svalka till en kostnad som motsvarar energiförbrukningen hos ett par glödlampor.

Aktiv kyla

Om passiv kyla inte räcker till kan man låta värmepumpens kompressor hjälpa till att producera ännu mer kyla.

Offerter

Var gärna lite vaksam när du ska välja värmepump. Det är viktigt att du inte jämför äpplen med päron. Låt oss ta ett exempel:

En offert erbjuder en värmepump av märket X till ett bestämt pris. En annan offert erbjuder en värmepump av märket Y till ett pris som är 20 procent högre. ”Då är det väl inget att tveka på!” tänker många då. Här gäller det att se upp så att den billiga värmepumpen har en tillräcklig effekt för att klara av att värma upp ditt hus. Gör den inte det, utan dyr tillsatsvärme måste aktiveras i onödan, kan det frestande inköpspriset snabbt ätas upp av en hög driftkostnad.

Se till att alla delar i offerterna kan jämföras rättvist. Det kan handla om allt från totalkostnader för färdig installation till demontering och bortforsling av den gamla pannan. Kontrollera också att alla komponenter ingår, så du inte behöver köpa till något utanför offertpriset.

Ta även reda på vem som ansvarar för grävningen från borrhål till husgrund samt för att återställa till exempel gräsmattan.

Försök att få en totalentreprenad där allt ingår: värme- pump, borrning, övrig installation och städning.

Finansiering

Den förmånligaste finansieringen ordnar du sannolikt via din bank. De brukar uppskatta investeringen, eftersom syftet med den är att du ska sänka dina driftkostnader.

Tillstånd

Det råder anmälningsplikt för så kallad energibrunn. Kontakta miljöskyddsförvaltningen i din kommun innan borrning, grävning eller sjöslangssänkning påbörjas. I vissa områden behövs också tillstånd av kommunen. Här får du lotshjälp av din återförsäljare.

ROT-avdrag

Nu kan du utnyttja ROT-avdraget vid värmepumps- installation och dra av 50 % av arbetskostnaden. Kontakta din lokala återförsäljare för att få reda på hur stor arbetskostnaden är för din installation.

Trygghet

En kunnig och ansvarstagande återförsäljare är viktigt för slutresultatet. Försäkra dig om att återförsäljaren är auktoriserad och specialutbildad inom värmepumpsområdet. Försäkring är ett självklart skydd för dig som konsument. Här kan villkoren variera. Stirra dig inte enbart blind på försäkringstidens längd, utan titta även på hur mycket den täcker. Det är viktigt att försäkringen täcker hela produkten, inte enbart kompressorn.

Service

Normalt ska en värmepump bara gå och gå och gå. År efter år. I princip ska en värmepump vara underhållsfri. Men ibland kan service behövas. Då är det viktigt med en pålitlig och kunnig återförsäljare.

Övrigt

Hur stor blir min egen arbetsinsats? Den ska inte behöva bli speciellt stor. En seriös installatör ska till exempel ta hand om städning, bortforsling av överblivet material och den gamla värmeanläggningen.