Felsökning

För att skydda värmepumpens ingående komponenter från att arbeta under onormala driftsförhållanden finns ett antal skyddsfunktioner monterade i värmepumpen: högtrycksvakt (HP) och lågtrycksvakt (LP), överhettningsskydd för tillsatsvärmen och motorskydd för kompressorn. Orsakerna till att dessa skyddsfunktioner träder i kraft är flera och tas upp nedan.

Driftstörningen visas på värmepumpens instrumentpanel genom att någon av larmlamporna lyser med rött sken.

Om MS lampan blinkar har ett fel i någon av värmepumpens temperaturgivare inträffat, se vidare “Fel i värmepumpens temperaturgivare”.

 

Orsaker till larm – Lågtryck (LP)

 

Dåligt flöde genom köldbärarsystem som kan orsakas av:

1) Orsak - Luft i köldbärarsystemet.

    Åtgärd – Lufta köldbärarsystemet.

 

2) Orsak – Igensatt smutsfilter

    Åtgärd - Rensa smutsfilter

 

3) Orsak – För lite köldbärarvätska

    Åtgärd - Fyll på köldbärarvätska

 

4) Orsak - Köldbärarpump har stannat eller går med för låg hastighet.

    Åtgärd - Kontrollera att köldbärarpumpen har ström och inte har fastnat. Kontrollera hastighetsinställning på sidan av köldbärarpumpen.

 

5) Orsak - Isbildning i köldbärarsystemet.

Kan kontrolleras genom att lägga handen på undersidan av sugledningen, på kompressorn, som blir frostig.

    Åtgärd - Kontrollera köldbärarvätskans blandningsförhållande.

OBS! Det kan dröja flera timmar innan isbildningen smälter.

Instruktion: Larm LP (lågtryckspressostat)

 

Köldmediebrist i pumpens kylsystem som kan orsakas av :

1) Orsak - Läckage i kylsystem.

    Åtgärd – Töm kylsystemet (via serviceventiler), täta läckaget, vakuumsug och fyll på köldmedium till rätt mängd.

 

2) Orsak – Underfyllt kylsystem

    Åtgärd – Fyll till rätt mängd.

 

Köldmediebrist kan konstateras genom att kontrollera värmepumpens synglas som vid brist på köldmedium ”skummar”. OBS! Det kan förekomma, vid uppstart av en anläggning, att synglaset skummar under en kortare tid innan det går klart.

Expansionsventilen.

1) Orsak – Värmepumpens drift bryts med längre tidsintervaller.

    Åtgärd – Byt expansionsventil

 

Orsaker till larm – Högtryck (HP)

Dåligt flöde genom värmesystemet som kan orsakas av:

1) Orsak – Luft i värmesystemet

    Åtgärd – Lufta värmesystemet

2) Orsak – Igensatt smutssil

    Åtgärd – Rensa smutssilen

3) Orsak – För dåligt öppnade radiator- eller golvslingetermostater

    Åtgärd – Öppna radiator- eller golvslingetermostaterna

4) Orsak – Värmebärarpumpen har stannat eller går med för låg hastighet

    Åtgärd - Kontrollera att värmebärarpumpen har ström och inte har fastnat. Kontrollera hastighetsinställning på sidan av bärarpumpen

Instruktion: Larm HP

 

Överfyllt kylsystem

1) Orsak – För mycket köldmedium i värmepumpens kylsystem kan orsaka driftstörningar i form av bruten drift via högtryckspressostaten. Kan konstateras genom att tryckledningen ej kommer upp i temperatur (blir bara ljummen)

    Åtgärd -  Töm ut köldmedium via serviceventiler till rätt mängd

 

Torkfilter

1) Orsak – Igensatt torkfilter kan innebära att driften bryts via högtryckspressostaten. Konstateras genom att tryckledningen ej kommer upp i temperatur (blir bara ljummen)

    Åtgärd – Byt torkfilter, vakuumsug extra noga

 

Orsaker till larm – TS

1) Orsak - Luft i värmesystemet

    Åtgärd – Tryck in återställningsknappen för tillsatsens överhettningsskydd

2) Orsak – Igensatt smutssil

    Åtgärd – Rensa smutssilen

3) Orsak – För dåligt öppnade radiator- eller golvslingetermostater

    Åtgärd – Öppna radiator- eller golvslingetermostaterna

Instruktion: Återställning Tillsats

Orsaker till larm – Motorskydd

Motorskyddet i värmepumpen är till för att skydda kompressorns elmotor från överströmmar. Utlöst motorskydd kan bero på:

  • Dåligt fastdragna elanslutningar
  • Fasbortfall på inkommande matning
  • Felinställt motorskydd
  • För låg nätspänning

Så här återställer du motorskyddet: Återställning motorskydd