Integritetspolicy

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är för att kunna komma i kontakt med dig och ge dig den bästa service möjligt.

De uppgifter vi behöver behandla är uppgifter som du själv lämnat till oss, antingen via vårt kontaktformulär på vår hemsida, över telefon eller vid besök hos oss. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ditt samtycke. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss. 

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Åseda Värme & Sanitet. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@asedavarme.se. Du når vårt dataskyddsombud på 0474-101 52. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.